Algemene voorwaarden

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Mieke Verhoef, gevestigd te Lijsterbeslaan 25 te Castricum; cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Mieke Verhoef wenst af te nemen/afneemt; Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) Definitie diensten: de door Mieke Verhoef aan cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde diensten, zoals E-books, het Aanvalsplan, Claim je online podium etc etc. Definitie diensten: de door Mieke Verhoef aan cliënt te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder: Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Mieke Verhoef door een cliënt geselecteerde cursus of training. Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma; 

2. Algemeen 2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vast- gelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Mieke Verhoef wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

3. Betaling en facturering 3.1 Mieke Verhoef zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. 3.2 Claim je online podium: Voor aanvang van deze dienst dient minimaal 1 termijn in het bezit te zijn van Mieke Verhoef. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom 6 termijnen te betalen. Eerste termijn direct na automatische aanmelding, de overige 5 termijnen volgen in de daarop volgende 6 maanden. Elke termijn dient uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan. Je ontvangt hiervoor aparte facturen. Bij 3.2 genoemde betalingsvoorbeelden dienen tevens als uitgangspunt voor toekomstige nieuwe programma’s die door Mieke Verhoef worden aangeboden. 3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Mieke Verhoef heeft plaatsgevonden. 3.5 Mieke Verhoef is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 3.6 Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van Mieke Verhoef, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Mieke Verhoef aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Mieke Verhoef ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma 4.1 Deelnemer( resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Mieke Verhoef gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching. 

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 5.1 Mieke Verhoef is gerechtigd: a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma; c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Mieke Verhoef gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van client (dus niet de deelnemer) bij een programma 6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen. Met een opzegtermijn van 2 weken. 6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van Mieke Verhoef dat is vermeld op de website van Mieke Verhoef (www.miekeverhoef.nl). 6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Mieke Verhoef niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Mieke Verhoef te voldoen. 

7. Aansprakelijkheid 7.1 Mieke Verhoef is niet aansprakelijk jegens client voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Mieke Verhoef Vof. 7.2 Indien en voor zover op Mieke Verhoef enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Mieke Verhoef de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Mieke Verhoef in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 7.4 Iedere schade jegens Mieke Verhoef, behalve een schade die door Mieke Verhoef is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8. Overmacht 8.1 Indien Mieke Verhoef door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Mieke Verhoef gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Mieke Verhoef op betaling door cliënt voor reeds door Mieke Verhoef verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 8.2 Mieke Verhoef zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Mieke Verhoef heeft slechts een inspanningsverplichting. 8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Mieke Verhoef) waardoor Mieke Verhoef tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Mieke Verhoef kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt. 

9. Uitvoering door derden 9.1 Mieke Verhoef is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

10. Vertrouwelijkheid 10.1 Mieke Verhoef zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Mieke Verhoef daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Mieke Verhoef of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Mieke Verhoef/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt. 

11. Intellectuele eigendomsrechten 11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Mieke Verhoef ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Mieke Verhoef, ezines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Mieke Verhoef en gehanteerde software berusten bij Mieke Verhoef of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mieke Verhoef is het niet toegestaan om enig door Mieke Verhoef aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Mieke Verhoef geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

12. Persoonsgegevens 12.1 Mieke Verhoef behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 12.2 Mieke Verhoef neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Mieke Verhoef. 12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Mieke Verhoef en Mieke Verhoef zal de informatievoorziening dan stop zetten. 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, onverminderd het recht van Mieke Verhoef een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter. 

© Copyright - Mieke Verhoef